Inverzní závislost lomové houževnatosti


Vysvětlení inverzní závislosti lomové houževnatosti vysocepevných nízkolegovaných ocelí na teplotě austenitizace. Přitom bylo využito počítačového modelování šíření interkrystalické trhliny v síti hranic zrn simulované Voronoiovými mozaikami.
V průběhu řešení problému použit postupně 2D, kvazi3D a skutečný 3D model!


Náčrt modelových rovin ve kvazitrojrozměrném modelu


Tvar trhliny (apriorní, subkritické) modelované počítačem


Tvar čela trhliny, modelovaného počítačem


Zahrnutí zátěžných módů I+II a I+II+III pro zrna 0,008mm


Zahrnutí zátěžných módů I+II a I+II+III pro zrna 0,060mm


Vliv zátěžného módu III


K posouzení vlivu stínícího efektu, způsobeného větvením postupující subkritické trhliny, byl kromě zjednodušených analytických postupů použit model CT-vzorku s trhlinou, řešený metodou konečných prvků (ANSYS) a metodou hraničních prvků (Franc3D).

Porovnání výsledků počítačové simulace a experimentu


A dále základy skutečného trojrozměrného modelu


WWW server ÚFI FSI VUT Brno
Připomínky zasílejte na adresu: postmaster@fyzika.fme.vutbr.cz
Datum poslední modifikace stránky: 12.07.1998 13:18